Polityka prywatności

MajÄ…c peÅ‚nÄ… Å›wiadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzajÄ… Serwis WirtualneMedia.info, zdajÄ…c sobie sprawÄ™ z odpowiedzialnoÅ›ci za ochronÄ™ prywatnoÅ›ci Użytkowników oraz realizujÄ…c postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić nastÄ™pujÄ…cÄ… PolitykÄ™ PrywatnoÅ›ci.

Niniejszy dokument stanowi Å›wiadectwo dostrzegania przez Serwis WirtualneMedia.info problemów ochrony prywatnoÅ›ci w Internecie. Poniższa Polityka prywatnoÅ›ci zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiÄ…zujÄ…ce w Serwisie WirtualneMedia.info

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbÄ™dnego minimum wymaganego do Å›wiadczenia usÅ‚ug Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie sÄ… udostÄ™pniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oÅ›wiadczeÅ„, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazujÄ…cej takie dziaÅ‚anie. Przekazanie ww. informacji nastÄ™puje wyÅ‚Ä…cznie na żądanie uprawnionych do tego organów paÅ„stwa, w szczególnoÅ›ci po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzajÄ…cych potrzebÄ™ posiadania tych danych do prowadzonych postÄ™powaÅ„.

Serwis zapewnia Użytkownikom realizacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególnoÅ›ci Użytkownik ma prawo wglÄ…du do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usuniÄ™cia.

Serwis WirtualneMedia.info deklaruje:

  • zamiar podejmowania wszystkich dziaÅ‚aÅ„ niezbÄ™dnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki zwiÄ…zanych z bezpieczeÅ„stwem danych osobowych;
  • zamiar staÅ‚ego podnoszenia Å›wiadomoÅ›ci oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzajÄ… dane osobowe, szczególnoÅ›ci w zakresie problematyki bezpieczeÅ„stwa tych danych;
  • zamiar traktowania obowiÄ…zków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiÄ…zków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
  • zamiar podejmowania w niezbÄ™dnym zakresie wspóÅ‚pracy z instytucjami powoÅ‚anymi do ochrony danych osobowych.

Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników skÅ‚adowane sÄ… na najwyższej klasy sprzÄ™cie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostÄ™p majÄ… tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywoÅ‚anych czynnikami zewnÄ™trznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizujÄ…c PolitykÄ™ PrywatnoÅ›ci w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie Å›rodki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniajÄ…ce ochronÄ™ przetwarzanych danych osobowych odpowiedniÄ… do zagrożeÅ„ oraz kategorii danych objÄ™tych ochronÄ…, a w szczególnoÅ›ci:

  • zabezpiecza dane przed ich udostÄ™pnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabraniem przez osobÄ™ nieuprawnionÄ…,
  • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
  • zmianÄ…, utratÄ…, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Grupa Media Wirtualne Polska reprezentowana przez PawÅ‚a Deluga. JednoczeÅ›nie Serwis wprowadziÅ‚ wewnÄ™trzne regulacje ustanawiajÄ…ce najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych, tj. InstrukcjÄ™ zarzÄ…dzania systemem informatycznym sÅ‚użącym do przetwarzania danych osobowych oraz PolitykÄ™ bezpieczeÅ„stwa.

W razie wykrycia nieprawidÅ‚owoÅ›ci lub zagrożeÅ„ powodowanych przez osoby nierespektujÄ…ce przepisów prawa i regulacji obowiÄ…zujÄ…cych w Serwisie,wspóÅ‚pracujemy z policjÄ…, prokuraturÄ…, sÄ…dami, by pomóc w ujÄ™ciu osób dopuszczajÄ…cych siÄ™ przestÄ™pstw.

Wykorzystywanie adresów IP użytkowników sÅ‚uży jedynie diagnozowaniu problemów zwiÄ…zanych z pracÄ… serwera, analizÄ… naruszeÅ„ bezpieczeÅ„stwa oraz w zarzÄ…dzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie sÄ… Å‚Ä…czone z danymi osobowymi Użytkowników. WyjÄ…tkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które uÅ‚atwiajÄ… korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierajÄ… użyteczne informacje i sÄ… przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym poÅ‚Ä…czeniu siÄ™ z tym komputerem. Zapisywane „cookies” sÅ‚użą wyÅ‚Ä…cznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dziÄ™ki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasÅ‚a, tworzenia statystyk oglÄ…dalnoÅ›ci dla naszych partnerów treÅ›ciowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treÅ›ci najbardziej zbliżonej do zainteresowaÅ„ Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym gÅ‚osowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzÄ… danych osobowych Użytkownika, nie zmieniajÄ… konfiguracji jego komputera, nie sÅ‚użą do instalowania bÄ…dź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerujÄ… w integralność systemu bÄ…dź danych Użytkownika, nie sÄ… przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogÄ… być w każdym momencie usuniÄ™te przez Użytkownika. WyÅ‚Ä…czenie informacji „cookies" w przeglÄ…darce nie pozbawia użytkownika dostÄ™pu do zasobów serwisu.

RozwiÄ…zanie umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastÄ…pić w każdym czasie. RozwiÄ…zanie umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… skutkuje usuniÄ™ciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostaÅ‚y usuniÄ™te sÄ… przetwarzane w zwiÄ…zku z koniecznoÅ›ciÄ… zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeÅ„stwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeÅ„ zacierali Å›lady swojej nielegalnej dziaÅ‚alnoÅ›ci.

Informacje kontaktowe Użytkowników sÄ… wykorzystywane wyÅ‚Ä…cznie do nawiÄ…zywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku koniecznoÅ›ci potwierdzenia zamówienia). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyÅ‚ania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomoÅ›ci. WÅ›ród wiadomoÅ›ci tych wskazać należy: informacje odnoszÄ…ce siÄ™ bezpoÅ›rednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bÄ…dź też treÅ›ci reklamowe zwiÄ…zane z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… komercyjnÄ… serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu bÄ™dzie siÄ™ kontaktowaÅ‚ z Użytkownikami za pomocÄ… poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

Użytkownicy serwisu majÄ… możliwość bezpoÅ›redniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztÄ™ elektronicznÄ…. Użytkownicy, którzy majÄ… pytania dotyczÄ…ce niniejszej Polityki PrywatnoÅ›ci, praktyk dotyczÄ…cych ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnÄ…Å‚ dokonać wglÄ…du do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni sÄ… o wysÅ‚anie odpowiedniej informacji na adres: iodo@mediawirtualne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE WROCŁAW

WirtualneMedia.info to darmowe serwisy ogłoszeniowe dla społeczności lokalnych, dedykowane dla wszystkich, którzy chcą łatwo i szybko kupować lub sprzedawać, oferować swoje usługi. WirtualneMedia.info to tablice ogłoszeń drobnych, w której znajdziesz i zamieścisz oferty pracy i darmowe ogłoszenia drobne w wielu kategoriach. Chcesz coś sprzedać? Kupić mieszkanie, samochód, używane meble, rowery, hulajnogi, wózek dla dziecka w dobrej cenie? Bez trudu znajdziesz tu wielu kupujących i sprzedających z Twojej bliskiej okolicy...

Chcesz poznać nowych ludzi? W kategorii "Randki i przyjaciele" poznasz wielu nowych znajomych. W kategorii "Usługi i firmy" czekają na Ciebie ekipy budowlane, remontowe, fachowcy i innych specjaliści z rożnych dziedzin życia. Jesteś studentem lub szukasz lokalu? Zajrzyj na Noclegi i kwatery lub Stancje. Zdecydowani na swój własny kąt dzięki naszym portalom znajdą dla siebie domy, mieszkania działki i inne nieruchomości. Szukasz pracy. Dział praca pozwoli uaktywnić Ci się na rynku pracy. Wśród ogłoszeń znajdziesz i te dotyczące motoryzacji, mody, zdrowia i urody, czy korepetycji i nauki języka.